Premio Europa per il Teatro Premio Europa per il Teatro Premio Europa per il Teatro Premio Europa per il Teatro
XII Edition - Prize winners and reasons
XII Europe Theatre Prize  

Patrice Chéreau

X Europe Prize New Theatrical Realities

Rimini Protokoll

Krzysztof Warlikowski


Sasha Waltz


Special Mention

Belarus Free Theatre